Ocena zdolnosci kredytowej

Posted by olek on Fri, Nov 06 2015 11:09:23

Określenie podstawowych kryteriów w trakcie podejmowania ostatecznych decyzji kredytowych powiązane jest z opracowaniem poszczególnych zasad weryfikacji zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Decyzja czy to przyjęciu czy też odrzuceniu danego wniosku kredytowego ukazuje podstawowe elementy polityki kredytowej takie jak. Wejdź i zobacz gdzie dostaniesz najlepsze oferty kredytu w sieci.

 1. określenie kryteriów oceny zdolności kredytowej

 2. określenie metodologii oceny zdolności kredytowej

 3. wyznaczenie relacji zachodzących pomiędzy oceną wiarygodności kredytobiorców a obowiązującą polityką kredytową

 4. zintegrowanie obowiązującej polityki kredytowej

Do jednych z najważniejszych elementów jakie wpływają na wynik finansowy danego banku jest procent spłacalności kredytów. Dlatego też w współczesnych czasach większość banków dużą uwagę przywiązuje to te kwestii. Jest to istotny cel, który osiągany jest poprzez stałą i precyzyjną eliminację klientów niechcianych. Proces ten odbywa się już na etapie selekcji. Następnie klienci zaakceptowani dzieleni są na poszczególne segmenty do których dobrana jest odpowiednia i indywidualna polityka kredytowa. Warto zaznaczyć, że podział ten ma duże znaczenie szczególnie odnośnie kredytów gospodarczych.

Aby móc dokładnie przeprowadzić badanie sytuacji każdego klienta indywidualnie wykorzystywane jest Biuro Informacji Kredytowej zwane BIK. Wiadomości jakie są uzyskiwane tą metodą w dzisiejszych czasach stanowią obraz oceny sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. BIK zawiera, przetwarza a następie udziela podstawowych informacji o osobach zainteresowanych kredytem. Również na podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu kredytu wpływa zdolność kredytowa podmiotu. Analizowana jest ona pod względem tego czy potencjalny kredytobiorca ma na tyle stabilną sytuację finansową aby móc w terminie spłacać raty kredytu wraz z odsetkami. Zgodnie z obowiązującym prawem bankowym bank uzależnia przyznanie kredytu głównie od zdolności kredytowej.

W polityce kredytowej ważnym obszarem jest metodologia oceny zdolności kredytowej. Jednakże należy także brać pod uwagę znajomość metod odnoszących się zmniejszania ryzyka jakie występuje w trakcie udzielania tzw. Pojedynczego kredytu. Do metod tych zalicza się:

1. metodę segmentacyjną

2 metodę punktową zwaną również ratingową

Każdy bank w sposób indywidualny wybiera korzystniejszą dla siebie metodę w trackie przyznawania ostatecznej decyzji kredytowej.

W momencie uzyskania wszystkich potrzebnych informacji o zdolności kredytowej danego klienta następuje kolejny etap jakim jest dokładne przeanalizowanie warunków finansowych na jakich ma zostać przyznany kredyt. W tym przypadku brane pod uwagę są czynniki zewnętrzne takie jak:

 1. zmianę wysokości stóp procentowych

 2. polityka kontrahentów

 3. wysokość inflacji

 4. koniunktura

 5. polityka Rady Pieniężnej

Ostatnim obszarem polityki kredytowe jest zabezpieczenie przez bank swoich wierzytelności. Zabezpieczenia te dzielona są na dwie grupy:

 1. majątkowa

 2. rzeczowa

Aby móc wybrać odpowiednią formę bank bierze pod uwagę następujące czynniki:

 1. rodzaj wierzytelności

 2. wysokość wierzytelności

 3. ryzyko kredytowe

 4. cechy danego zabezpieczenia

 5. nakład pracy banku

Podsumowując podane obszary polityki kredytowej można wysunąć związki niż polityka kredytowa obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. określanie obszarów działalności kredytowej banku

 2. rodzaj klientów danego banku

 3. ustalenie oceny zdolności kredytowej

 4. ustalenie monitoringu kredytobiorców