Jak pozyskać sobie bank i otrzymać kredyt?

Posted by olek on Wed, Mar 08 2017 09:12:48

Ocena merytoryczna zdolności kredytowej jest podstawą dla udzielenia odpowiedzi na pytanie czy udzielenie kredytu jest zasadne, czy bieżąca i perspektywiczna sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego kredytobiorcy będzie umożliwiała spłatę całości zobowiązania wobec banku.

W jaki sposób bank ocenia zdolność kredytową?

Ocenę tę bank przeprowadza, wykorzystując analizę jakościową i ilościową. Analiza jakościowa dotyczy wewnętrznych i zewnętrznych cech opisujących jakość funkcjonowania przedsiębiorca. Cechy te nie dają się wyrazić przy pomocy wskaźników czyli informacji liczbowych, a analiza ta ma formę opisową. Ma ona duże znaczenie, zwłaszcza wówczas, gdy przedsiębiorca nie prowadzi pełnej rachunkowości bądź prowadzi ją w formie uproszczonej. Dzięki tej analizie bank może ocenić, w jakim otoczeniu działa firma, jakie są jej mocne i słabe strony, czy musi liczyć się z zagrożeniami.

Co jest brane pod uwagę podczas analizy jakościowej?

Analiza jakościowa uwzględnia następujące elementy sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa:

  • czynniki ekonomiczne,
  • charakterystykę SWOT.
  • Czynniki ekonomiczne mają za zadanie zbadanie wewnętrznej sytuacji przedsiębiorcy oraz elementy otoczenia ekonomicznego. Biorąc pod uwagę wewnętrzna charakterystykę firmy, wyróżnia się:
  • jakość kadry zatrudnionej w firmie, np. doświadczenie zawodowe, wiek, wykształcenie, style kierowania,
  • majątek trwały przedsiębiorstwa – jego wielkość i strukturę, zdolność produkcyjną środków trwałych, stopień zużycia, poziom modernizacji itd.,
  • zdolność finansową właścicieli przedsiębiorstwa oraz dodatkowe źródła pozyskiwania środków,
  • prowadzoną strategię marketingową (badania rynku, polityka dystrybucji, strategia promocyjna itp.).

Składowe otoczenia ekonomicznego kredytobiorcy

Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorcy związane jest z kilkoma ważnymi elementami, takimi jak:

  • produkt, charakter produkcji, (np. seryjny), jakość produktów, oryginalność,
  • rynek, np. struktura dostawców, stopień uzależnienia od kontrahentów, pozycja konkurencyjna,
  • branża, w której działa firma oraz koniunktura ekonomiczna i polityczna.

W przypadku kredytów gotówkowych i inwestycyjnych, głównie średnio i długookresowych, banki wymagają od przedsiębiorców dostarczenia tzw. biznesplanu. Biznesplan jest dokumentem, który w sposób syntetyczny charakteryzuje firmę i przedsięwzięcie, którego realizacja ma być sfinansowana kredytem. Na podstawie biznesplanu bank chce uzyskać informacje ile pieniędzy potrzebuje kredytobiorca, kiedy kredyt zostanie zwrócony, jakie przewiduje zyski, czy jego firma będzie w stanie przeżyć błąd. Treść biznesplanu, jego objętość i forma są dosyć zróżnicowane i zależą od charakteru przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności, charakteru kredytu i wymogów banku. Z kolei analiza SWOT dotyczy zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy firma może efektywnie funkcjonować w swoim dotychczasowym otoczeniu.